Årssammanställning 2023

Läs upp sidans innehåll

Årssammanställning 2023

VARSÅGOD OCH STIG IN

Välkommen hem till Vellingebostäder. Här kan du ta del av årsredovisningen och vår mer sammanfattande årsbok. I årsboken för 2023 får du en unik inblick i vår verksamhet, vad som präglat vårt dagliga arbete under året och hur vi ser på framtiden.

2023 har varit ett omvälvande år på många sätt. Världsläget, och de höjda räntorna, den höga inflationstakten och de kraftigt höjda energipriserna har även påverkat vår verksamhet. Det har också inneburit att vi lagt ännu större fokus på energifrågor. 

Ekonomiskt sett blev 2023 bolagets mest ansträngda år under 2000-talet

"Ekonomiskt sett blev 2023 bolagets mest ansträngda år under 2000-talet."

Christer Tedestål, vd

ETT EKONOMISKT ANSTRÄNGT ÅR

Två av våra största kostnadskonton, räntekostnader och uppvärmningskostnader, mer än fördubblades! Trots att båda lokal- och bostadshyrorna höjdes mer än någon gång under 2000-talet så kompenserar det bara en liten del av kostnadsökningarna. Tyvärr har det höjda ränteläget en fördröjning så även om räntorna förväntas vända nedåt under år 2024 och 2025 så kommer det tyvärr påverka oss ännu mer kommande år.

Vi har vidtagit många besparingsåtgärder men kommer behöva göra mer.

Bolagets balansräkning är fortsatt mycket stark och vi har ett positivt kassaflöde. Men all bolagsverksamhet bygger på att intäkterna skall vara högre än kostnaderna.

En realisationsvinst vid försäljning av en fastighet samt det tillfälliga elstödet är det som tillsammans gör att vi redovisar ett positivt resultat år 2023. Båda är engångsintäkter som vi inte har kommande år.

Även 2023 har vi gjort flera stora underhållsåtgärder. Vi har nyproducerat 7 lägenheter som vi dock valt att sälja för att rädda ekonomin i projektet.

Vi har under året i det närmsta fyllt Kontorsgården med kreativa företagare. Arbetsmiljön i och runt Kontorsgården är unik men det är personerna i huset som skapar den fantastiska dynamiken.

Christer Tedestål,
Vd

Året i korthet

Här har vi Vellingebostäders år i siffror

Årets resultat före skatt

MILJONER KRONOR
2, 0

Andel biogas

0 %

Antal lägenheter

0 st

Belåningsgrad marknadsvärde

0 %

Andel förmedlade lägenheter till personer under 30 år

st av 109 st

Antal
anställda

0 st

Andel medarbetare

0 % kvinnor
0 % män
0 år

Genomsnittlig kötid

Omsatta lägenheter

0 st

Nöjd medarbetarindex

0 av 100

Minskad vattenförbrukning

-5, 0 %
0

kvm uthyrningsbar yta

Omsättning

140,

miljoner kr

Marknadsvärde fastigheter

0 miljoner kr

BLICKAR I BACKSPEGELN

Reflektioner från 2023! Resan genom året kändes som en virvelvind, men vi lyckades ändå göra flera minnesvärda stopp längs vägen. Vi har handplockat några av våra favoritdestinationer som inte bara har satt sin prägel på vår verksamhet utan också styrt oss i rätt riktning.

Januari
Trygghetsvandringar har genomförts på flera ställen i vårt fastighetsbestånd.
Februari
Vi arbetar med att fasa ut lysrör
Mars
Hyresgästundersökning skickas ut till både boende och lokalhyresgäster
April
Etapp 4 Utemiljö Tran- och Vipgränden ineds och garagen rivs
Maj
Ren glädje hos oss - vi anställer egen städpersonal
Juni
Vi stödjer ungdomsföreningar i kommunen
mina sidor
Juni
Vi lanserar nya förbättrade Mina sidor
Juli
Sommarjobbarna gör en strålande insats i sommarvärmen
September
UWS (Underground Waste System) - en ren plats för återvinning
Oktober
Nytt koncept: Vellingebostäder kommer hem till dig
östra grevie
Oktober
Vi bygger nya fina trähus i Östra Grevie
November
Vår hyresgäster har tyckt till - det blev bättre städning med egen personal
November
Hejdå till hyresavier i pappersformat.
December
Våra bostadsköer hos Boplats Syd slås ihop.
Städ

Ren glädje hos oss - vi anställer egen städpersonal

Från att tidigare endast haft lokalvårdare på entreprenad har vi i år satsat på att ta in egen personal. Under våren anställdes Ioanna och Anna och efter 6 månader gjordes en utvärdering med en enkät till våra hyresgäster. Vilken succé det blivit! Enligt enkätsvaren höjdes betyget för städningen efter anställningen av egen personal från 3,6 till 5 av 6 stjärnor. Detta visar att våra insatser att höja standarden och kvalitén på städningen har burit frukt och att våra hyresgäster märkt skillnad.

2 Nyheter - banner

Vi lanserar nya förbättrade Mina sidor

Under våren tog vi steget och förnyade Mina sidor, med nya och bättre funktioner för våra hyresgäster. Här kan de nu på ett enklare sätt kommunicera med oss, finna information om sitt boende och felanmäla. Vi intervjuade vår hyresgäst Thomas i Vellinge om det var något speciellt som överraskade honom positivt med nya Mina sidor och han svarade såhär: “Det skulle väl vara att jag upptäckte min felanmälan vid 20.00 på kvällen, så la in det direkt på Mina Sidor i stället för att vänta till telefonen öppnade dagen efter. Fick reda på att ärendet hamnade hos någon direkt på morgonen i stället för under dagen som det gör när man ringer. Jag blev kontaktad ganska snabbt för reparation av skadan jag anmälde”

UWS - en ren plats för återvinning

I vårt störst bostadsområde, Tran- och Vipgränden i Vellinge, har vi nu investerat i våra första underjordiska miljöstationer närmare bestämt tre stycken. Med UVS (Underground Waste System) är förhoppning att detta ska leda till bättre sortering och eliminera ohyra. Vi märker redan nu en stor skillnad.

Hejdå till hyresavier i pappersformat

Vi har under ett antal år verkat för att information ska förmedlas digitalt i första hand. Hyresavier har dock fortsatt att skickas ut i pappersformat om man inte gjort ett aktiv val att få det digitalt. Under hösten tog vi beslutet att ta bort de kostnadsfria hyresavierna och har kört en kampanj för att få hyresgästerna att hitta alternativa digitala lösningar för att få sin hyresavi.

Hållbarhet

Vi har valt ut sex av de 17 Globala hållbarhetsmålen i vår strategi där vi anser att vi kan göra störst skillnad. Det är nummer 7, 8, 11, 12, 13 och 15. Varje mål har delmål och nedan har vi listat de vi lägger vårt fokus på.

 

globala målen logotyp
Utfall 2023
Delmål 7.3
Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet
Fastigheter förbrukar mkt energi och därför arbetar Vellingebostäder målstyrt med energieffektiviseringar. Vi har som mål att minska mängden köpt energi (gas och el) med 20% till år 2026. Vi har även som mål att införa vattenspar med snålspolande munstycken i så stor utsträckning som möjligt vid reparationer, renoveringar och vid större punktinsatser. Med en förväntad minskning av vattenförbrukningen med 3 % till år 2026.
Köpt el/gas:

2022: 10.401.643 kWh
2023: 9.946.742 kWh
Minskning: 4,37%

Vattenförbrukning 2022: 83924 m3
2023: 79052 m3
Minskning 5,8%
Delmål 8:8
Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare
Vellingebostäder ska erbjuda en värdeskapande arbetsplats, grundad på kollektivavtal, systematiskt arbetsmiljöarbete, friskvård, hälsovård, kontinuerliga medarbetarundersökningar och kompetensutveckling. Vårt mål är att bibehålla ett resultat på över 90% fram till år 2026.
2022: 92% 2023: 93%
Delmål 11:1
Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder
Vårt mål är att tillhandahålla attraktiva och funktionella bostäder och lokaler inom Vellinge kommun. Vårt mål är att bygga 75 hyreslägenheter fram till år 2030.
2023: 7 st
Delmål 12:5
Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.
Vellingebostäder ska aktivt påverka oss och våra hyresgäster till att minimera uppkomsten av avfall samt inspirera till återbruk. Vi ska bidra till att öka hyresgästernas avfallssortering med hjälp av att ta bort alla blandcontainrar, informera mer om sortering och införa underjordiska miljöstationer där det är möjligt. Internt kommer även Vellingebostäder att jobba för en bättre sortering efter våra entreprenörers och egna medarbetares arbeten.
Kampanj Minska ditt avfall via Sociala Medier, Nyhetsbrev, hemsida etc.

Infört UVS, 3 st.

Tagit bort blandcontainrar.

Tagit bort icke sorterade papperskorgar
Delmål 13:1
Stärka motståndskraften mot klimatrelaterade faror.
Vellingebostäder har en negativ klimatpåverkan till följd av utsläpp av växthusgaser från nyproduktion och förvaltning. Vid nyproduktion anlägger vi grönytor, sedumtak och där det är möjligt fördröjningsmagasin för dagvatten för att förebygga översvämning. I befintligt bestånd arbetar vi med att anlägga mer ängsgräs och uppföra insektshotell.
Anlagt grönytor och sedumtak: Fädriften i Falsterbo.

Uppfört insektshotell: 7 st.

Dagvattenbehållare: 1 st
Delmål 15:5
Minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald
Vellingebostäder ska aktivt bevara befintlig grönska och plantera sedumtak där det är möjligt. Vi förespråkar hållbara materialval. Vid nyproduktion strävar vi att använda certifieringar som BASTA, SundaHus, Miljöbyggnad eller Svanen.
Sunda Hus certifiering Fädriften Falsterbo.

Hållbarhet

Utifrån delmålen har vi konkretiserat sex verksamhetsmål som vi arbetar mot.

Område
Verksamhetsmål
Utfall 2022
Utfall 2023
Förändring
Energi
Vi ska minska mängden köpt energi (gas och el) med 20% till år 2026.
köpt el/gas 2022:
10 401 643 kWh
köpt el/gas 2022:
9 946 742 kWh
Minskning
4,37%
Energi
Vi ska minska vår vattenförbrukning med 3% fram till år 2026.
vattenförbrukning 2022:
83 924 m3
vattenförbrukning:
79052 m3
Minskning
5,8%
NKI* bostäder
Vi ska öka vårt resultat till 82% av 100% till år 2026.
2021: 80,2%
81,30%
Ökning: 1,1%
NKI lokaler
Vi ska öka vårt resultat till 82% av 100% till år 2026.
2021: 79,2%
85,70%
Ökning: 6,5%
NMI**
Vi ska bibehålla ett resultat på över 90% fram till 2026.
92%
93%
Ökning: 1%
Ekonomi
God lönsamhet över tid och agera affärsmässigt. Vara självbärande utan ägartillskott. Belåningsgraden får högst uppgå till 50% av marknadsvärdet.
41%
43%
Ökning: 2%

*NKI = Nöjd kund index
**NMI = Nöjd medarbetare index

Vi är vellingebostäder

Vellingebostäder har inte bara ett ansikte, vi har flera. Varje dag går vi till jobbet med ambitionen att göra våra hyresgästers boende lite bättre och stärka Vellinge kommun på lokal nivå.

VELLINGEBOSTÄDERS FASTIGHETSBESTÅND

TRYGGT OCH HÅLLBART FÖR FRAMTIDEN

Vad kostar det att vara kommunens största fastighetsägare av bostäder och affärslokaler? Svaret hittar du i den del av vår årsredovisning som bär vår ekonomi.

VARSÅGOD OCH STIG IN

Med tillhörande not

Allmänt om verksamheten

Vellingebostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag, som skall förvalta, förvärva, exploatera och försälja mark och byggnader inom Vellinge kommun. Bolaget skall huvudsakligen äga och förvalta fastigheter för boende, verka för gott näringsklimat samt centrumutveckling i Vellinge kommun. Bolagets verksamhet skall utgå från det kommunala ändamålet och därmed medverka till att utveckla Vellinge kommun till en attraktiv kommun med god boendemiljö, förvalta industrilokaler och andra kommersiella lokaler samt verka för öppna, attraktiva och levande centrum. Bolagets verksamhet är därmed en viktig del av Vellinge kommuns vision. 

Bolagets säte är Vellinge. 

Bolaget ägs till 100 procent av Vellinge Koncern AB, organisationsnummer 556704-7542, som är helägt av Vellinge kommun, organisationsnummer 212000-1033.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Ekonomisk översikt2023202220212020
Nettoomsättning134 134122 344116 195112 385
Resultat efter finansiella poster2 920-17 8365 73112 841
Balansomslutning1 122 8571 105 6961 113 293975 519
Avkastning på eget kapital %2-1448
Marknadsvärde fastigheter**2 139 0002 227 5002 344 3241 959 900
Soliditet % (bokfört värde)13131516
Soliditet % (marknadsv)45474950
Direktavkastning %*** (markn.v)2333
Belåningsgrad % (bokfört värde)83858078
Belåningsgrad % (marknadsv)43413635
Uthyrningsbar yta m2*97 43697 72497 72495 799
Vakansgrad bostäder %0000
Vakansgrad lokaler %1100
Driftnetto kr/m2***517536484519
Driftkostnader kr/m2***874734565517
Genomsnittshyra kr/m2***1 3771 2691 1991 194
Antal anställda18161716

Definitioner: se not 34 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Årets resultat landar på 3,3 mkr trots kraftigt ökade uppvärmnings- och räntekostnader. Underhållet enligt plan har varit fortsatt högt. Under året har bolaget erhållit ett el-stöd om 1,8 mkr.

Vellingebostäders samlade fastighetsbestånd värderades i slutet av år 2023 till drygt 2,1 miljarder, våra lån uppgick till 915 mkr.

Vellingebostäder har under räkenskapsåret förvärvat mark belägen i Västra Ingelstad av Vellinge Kommun. Bolaget har under året även styckat av samt avyttrat fastigheten Vellinge Falsterbo 16:20.

Etapp 4 av den yttre miljön på Tran- och Vipgrändenområdet i Vellinge har pågått under året och planeras slutföras under år 2024. Bolaget har under 2023 fortsatt byggnationen av 6 st radhuslägenheter i Östra Grevie som kommer att färdigställas under 2024.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret forts.

Under 2023 har 6 styrelsemöten hållits, där bl a den årliga budgeten samt prognoser fastställts. Det har under året hållits 1 ordinarie årsstämma då ny styrelse valts in. Arvoden till styrelseledamöterna enligt kommunens reglemente har betalats ut. VD har på 4 möten med moderbolaget Vellinge Koncern AB informerat om bolaget och dess verksamhet. Samverkan med kommunen sker därutöver bl.a. genom regelbundna möten med Samhällsbyggnad, tekniska, plan- och bygglovsavdelningen.

Bolaget bedömer att det kommunala ändamålet är uppfyllt 2023.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Viktiga förhållanden

Företaget leasar sitt svartfibernät från systerföretaget Vellinge Stadsnät. Förväntad framtida utveckling Bolaget har under de senaste åren expanderat med både nyproduktion och större renoveringar i beståndet. För de kommande åren ser bolaget ett behov av att konsolidera sig, då expansionen kostat på finansiellt och ökat ränteexponeringen. Under 2024 färdigställs fjärde etappen av renoveringen på Tran- och Vipgränden. Renoveringen är ett samverkansprojekt med Vellinge kommun som äger delar av marken i området. Bolaget kommer fortsatt de närmaste åren att jobba mer fokuserat med respektive fastighets driftsnetto, förvaltningsplan och lönsamhet. För att minska räntekänsligheten är bolaget inte främmande för att sälja fastigheter. Bolaget vill också hjälpa kommunens näringsidkare att kunna verka i trevliga lokaler i sin närmiljö. Den nybyggda Kontorsgården i Vellinge är en viktig pusselbit i det arbetet. En annan uppgift för bolaget är att bygga upp en markreserv. Av den anledningen blir bevakningen av kommunens markanvisningar än mer viktig för bolaget. Om tillfälle ges, priset är rätt och ekonomin tillåter, kan bolaget också tänka sig att köpa både hyreshus och kommersiella fastigheter.

Hållbarhetsupplysningar

Vellingebostäder AB har gjort stora investeringar i ett energisparprojekt, för att få ner energiförbrukningen i våra fastigheter. Genom att bl a byta styrutrustning och tilläggsisolera fastigheterna kan företaget styra energiförbrukningen på ett optimalt sätt. Flera installationer av luft/vattenvärmepumpar pågår bl.a. på Norrevångsg. i Vellinge, Stinsgången i Falsterbo samt Rosengången i Vellinge. Provborrningarna i området Tran- och Vipgränden i Vellinge för bergvärme har visat väldigt positivt resultat med högre temperatur och mer vattenrörelse än väntat. Anläggningen beräknas kunna tas i bruk under år 2025.

Vellingebostäder AB kör sedan några år 100% elbilar. Det är ett viktigt signalvärde till omvärlden att bolaget tar ansvar för en fossilfri framtid. Företaget arbetar aktivt med att utveckla möjligheterna till källsortering i sina fastigheter. I dagsläget har företaget i samverkan med Vellinge kommun källsortering av bl.a. glas, plast, papper och glödlampor men räknar med att utvidga det. Företaget har ansvar för att ordna etableringsboenden åt personer som erhållit uppehållstillstånd i Sverige och blivit anvisade till Vellinge. Företaget löser det vid behov dels genom befintliga etableringsbostäder, dels genom att vid behov hyra privata bostäder som hyrs ut till nyanlända. På detta sätt hjälper företaget kommunen i dess ansvar med att integrera nyanlända personer i samhället. Vid upphandlingar ställs krav på att leverantören har miljöledningssystem enligt ISO 14001 och kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001. Därutöver ställs krav på att leverantören ska sköta sina betalningar av skatter och sociala avgifter och att de följer gällande lagstiftning inom arbetsmiljö. Företaget följer Lagen om offentlig upphandling (LOU), kommunens upphandlingspolicy och kommunens informationshanteringsplan. Förutom att företaget tillhandahåller lägenheter och lokaler finns också ett moraliskt uppdrag som bygger på respekt och likabehandling. Företagets anseende och omvärldens förtroende är avgörande faktorer. Av denna anledning har företaget en etisk policy som gäller för alla medarbetare och en strävan finns att även våra affärskontakter i tillämpliga delar ska följa denna policy. Företaget tolererar inte någon form av korruption och följer institutet mot mutors Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner.

En avgörande faktor för företagets framgångar är att personalen trivs och mår bra. Av denna anledning har samtliga medarbetare regelbundna medarbetarsamtal med sin närmaste chef. Alla får friskvårdsbidrag och genomgår årlig hälsoundersökning. Företaget har kollektivavtal. Bolaget har under året gjort en djupare medarbetarenkät för andra året som glädjande visar på mycket gott resultat. Det är roligt att det långsiktiga förändringsarbetet med organisationen, arbetsmiljön och personalen ger resultat. Ett medvetet mål är att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunnan behålla medarbetare och rekrytera personer med rätt kompetens vid behov. NKI-undersökningar ska genomföras med 1,5-2 års mellanrum, och det har gjorts en under 2023.

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Till bolagsstämmans förfogande står:

Balanserad vinst

Årets resultat

122 157 873

3 347 231

125 505 104

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kr 125 505 104, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning

125 505 104

Summa            125 505 104

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Not 34 Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar

Just eget kapital:

Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

Soliditet (synlig):

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen

Soliditet (justerad):

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen inkl marknadsvärde på fastigheterna

Direktavkastning (marknadsvärde):

Den löpande avkastningen från fastigheterna, driftnettot, i procent av marknadsvärdet för fastigh

Uthyrningsbar yta:

Företagets sammanlagda uthyrningsbara yta

Vakansgrad:

Uthyrningsbar yta som inte är uthyrd i procent av företagets uthyrningsbara yta

Underhållskostn:

Kostnader för underhåll / företagets uthyrningsbara yta

Driftnetto:

Rörelseresultat exkl avskrivningar och central administration / företagets uthyrningsbara yta

Driftkostnad:

Rörelsekostnader exkl avskri, fastighetsskatt och central administration /uthyrningsbar yta

Genomsnittshyra:

Totala hyresintäkten/ totala bostadsytan

Belåningsgrad (bokfört värde):

Räntebärande skulder i procent av fastigheternas bokförda värde samt pågående nyanläggn

Belåningsgrad (marknadsvärde):

Räntebärande skulder i procent av fastigheternas marknadsvärde samt pågående nyanläggn

RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr

Not20232022

Nettoomsättning

2134 134122 344
Aktiverat arbete för egen räkning

90
Övriga rörelseintäkter3

6 004

1 688

140 138124 122

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader

4,5,8

-69 963

-57 200

Personalkostnader

6

-15 237

-14 530

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella

anläggningstillgångar

7

-35 759

-62 303

Övriga rörelsekostnader

-1 200

-34

Rörelseresultat


17 979

-9 945

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag

9

Resultat från övriga värdepapper och fordringar

som är anläggningstillgångar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

10

173

94

Räntekostnader och liknande resultatposter

11

-15 234

-7 987

Resultat efter finansiella investeringar


2 920

-17 836

Bokslutsdispositioner

Koncernbidrag, lämnade

-90

Resultat före skatt


2 830

-17 836

Skatt på årets resultat

12

517

4 059

Årets resultat

3 347

-13 777

Noter

Not 2 – Nettoomsättning per rörelsegren


2023

2022

Nettoomsättning per rörelsegren

Bostäder

98 151

90 618

Lokaler

35 349

31 157

Övrigt

634

569

134 134

122 344

Leasingavtal där företaget är leasegivare

Avtal som förfaller:

2023

2022

Inom 1 år

1 804

22 918

Mellan 1 och 5 år

90 904

43 398

Senare än 5 år

22 012

4 235

114 720

70 551

Hyreskontrakten för bostäder har till övervägande del en uppsägningstid på 1-3 månader,

varför upplysning inte lämnas om dessa kontrakt. Beloppen ovan avser lokalkontrakt.

Not 3 – Övriga rörelseintäkter


2023

2022

El-stöd

1 818

Vinst avyttring Vellinge Falsterbo 16:20

2 701

Övrigt

1 485

1 688

6 004

1 688

Hyreskontrakten för bostäder har till övervägande del en uppsägningstid på 1-3 månader,

varför upplysning inte lämnas om dessa kontrakt. Beloppen ovan avser lokalkontrakt.

Not 4 – Externa kostnader


2023

2023

Administrationskostnader

-6 085

-5 358

Fastighetsskatt

-3 154

-3 045

Driftkostnader

-39 908

-31 613

Reparationer och underhåll

-20 816

-17 188

-69 963

-57 200

Not 5 – Arvode och kostnadsersättning till revisorer


2023

2022

Öhrlings PricewaterhouseCoopers ABRevisionsuppdrag

220

153

Andra uppdrag

103

55

Not 6 – Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda

2023

2022

Sverige

17

16

varav män

48%

56%

Totalt

17

16

varav män

48%

56%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

2023

Andel kvinnor

2022

Andel kvinnor

Styrelsen

29%

29%

Övriga ledande befattningshavare

67%

75%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

2023

2022

Löner och ersättningar

10 205

9 733

Sociala kostnader

4 626

4 417

(varav pensionskostnad) 1)

(1 076)

(1 110)

1) Av företagets pensionskostnader avser 541 tkr (536) företagets VD och styrelse.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga

anställda

2023

2022

Löner och andra ersättningarStyrelse och VD (varav tantiem o.d.)

1 635 (-)

1 502 (-)

Övriga anställda

8 570

8 231

(varav tantiem o.d.)

Avgångsvederlag
Till verkställande direktören utgår vid uppsägning från bolagets sida ersättning motsvarande 12 månadslöner.
Vid uppsägning från verkställande direktörens sida är uppsägningstiden 6 månader.

Not 7 – Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar


2023

2022

Av- och nedskrivningar enligt plan fördelade per tillgångDataprogram

325

325

Byggnader och mark

34 064

60 278

Inventarier, verktyg och installationer

1 370

1 700

35 759

62 303

Not 8 – Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare
De operationella leasingavtal som finns är av karaktären kopieringsmaskin och leasingbilar, men även svartfibernät som leasas av Vellinge Stadsnät AB.

Not 9 – Resultat från andelar i koncernföretag


2023

2022

Realisationsresultat vid avyttring av andelar


Not 10 – Ränteintäkter och liknande resultatposter


2023

2022

Ränteintäkter, övriga

173

94


173

94

Not 11 – Räntekostnader och liknande resultatposter


2023

2022

Räntekostnader, Vellinge kommun

-15 155

-7 985

Räntekostnader, övriga

-79

-2


-15 234

-7 987

Räntekostnaden är minskad med 199 tkr (914) som avser aktiverad ränta.Not 12 – Skatt på årets resultat


2023

2022

Skattereduktion för investeringar i inventarier

123

Uppskjuten skatt

394

4 059

Övrigt

517

4 059

Avstämning av effektiv skatt (belopp / procent)

2023

2022

Resultat före skatt

830

-17 836

Skatt enligt gällande skattesats

-583 (20,6%)

3 674 (20,6%)

Ej avdragsgilla kostnader

-26 (0,9%)

-226 (-1,3%)

Effekt av räntenetto

879 (-31,1%)

611 (3,4%)

Ej skattepliktiga intäkter

2 (-0,1%)

- (0,0%)

Skatt hänförlig till tidigare år

122 (4,3%)

- (0,0%)

Redovisad effektiv skatt

394

4 059

BALANSRÄKNING

Belopp i tkr

Not20232022

TILLGÅNGAR

AnläggningstillgångarImmateriella anläggningstillgångar
Dataprogram

13

605

930


605

930

Materiella anläggningstillgångar-57 200

Byggnader och mark

14, 15

1 053 370

1 059 856

Inventarier, verktyg och installationer

16

2 972

4 339

Pågående nyanläggningar och förskott

avseende materiella anläggningstillgångar

17

46 612

22 856


1 102 954

1 087 051

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

18

153

266


153

266

Summa anläggningstillgångar1 103 712

1 088 247

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringarKundfordringar

1 056

308

Fordringar hos koncernföretag

221

Fordringar Vellinge kommun koncernkonto

16 394

14 294

Aktuell skattefordran


24

102

Övriga fordringar

191

506

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 259

2 239

.

19 145

17 449

Kassa och bank

Kassa och bank

20

Summa omsättningstillgångar

19 145

17 449

SUMMA TILLGÅNGAR

1 122 857

1 105 696

Noter

Not 13 – Dataprogram


2023

2022

Ackumulerade anskaffningsvärdenVid årets början

3 649

3 649

Övriga investeringar

Vid årets slut


3 649

3 649

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början

-2 719

-2 394

Årets avskrivning

-325

-325

Vid årets slut

-3 044

-2 719

Redovisat värde vid årets slut

605

930

Not 14 – Byggnader och mark


2023

2022

Ackumulerade anskaffningsvärdenVid årets början

1 332 878

1 229 392

Nyanskaffningar

3 985

6 276

Avyttringar och utrangeringar

-12 282

-99

Omklassificeringar från pågående nyanläggningar

31 123

97 309

Vid årets slut


1 355 704

1 332 878

Ackumulerade avskrivningarVid årets början

-244 020

-210 809

Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar

4 753

65

Årets avskrivning

-34 065

-33 276

Vid årets slut


-273 332

-244 020

Ackumulerade nedskrivningarVid årets början

-29 002

-2 000

Årets nedskrivningar

-27 002

Vid årets slut


-29 002

-29 002

Redovisat värde vid årets slut


1 053 370

1 059 856

Varav mark

2023

2022

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början

79 086

79 086

Nyanskaffningar

4 054

Avyttringar

-720

Redovisat värde vid årets slut

82 420

79 086

Av årets anskaffningskostnad avser 0 tkr (199) aktiverade räntor.Not 15 – Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter


2023

2022

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets börjanVid årets början

2 227 500

2 344 324

Vid årets slut

2 139 000

2 227 500

Bolagets fastighetsbestånd av färdigställda fastigheter hade vid räkenskapsårets slut ett anskaffningsvärde av 1 355 704 tkr (1 332 878) och ett bokfört värde av 1 053 370 tkr (1 059 856).
Totala taxeringsvärdet uppgår till 1 368 123 tkr (1 368 123).

En marknadsvärdebedömning av bolagets fastighetsbestånd har gjorts av extern part 2023. Värderingen tar sin utgångspunkt i en individuell analys och uppskattning av marknadsvärdet av varje enskilt värderingsobjekt som ingår i bolagets portfölj. Den gängse använda marknadsdvärdedefinitionen i Sverige är sannolikt pris vid försäljning på den allmänna fastighetsmarknaden. Denna kortfattade definition förutsätts vara innefattad i och leda till samma värderingsresultat som tillämpning av IVSC:s (International Valuation Standards Committee) definition:
Market Value is the estimated amount for wich an asset or liability should exchange on the date of valuation between a willing buyer and a willing seller in an arms length transaction, after proper marketing where the parties had each acted knowledgeably, prudently and without compulsion.

Generellt sett har bebyggda fastigheter som helt eller delvis är avsedda för uthyrning värderats med en marknadssimuleringsmodell som innebär att marknadsvärdet bedöms motsvara det avkastningsvärde som kan beräknas ur en i normalfallet femårig kassaflödesanalys med marknadsanpassade parametrar ifråga om antaganden för in- och utbetalningar, beräkning av restvärde samt för kalkylränta. Marknadssimuleringsmodellen kalibreras gentemot analyser av genomförda transaktioner på respektive delmarknad.

Samtliga bedömningar avser värdetidpunkt december 2023 och summan av de uppskattade marknadsvärdena för fastigheterna i portföljen uppgår till 2 139 000 tkr (2 227 500).

Not 16 – Inventarier, verktyg och installationer


2023

2022

Ackumulerade anskaffningsvärdenVid årets början

11 552

10 593

Nyanskaffningar

3

959

Vid årets slut


11 555

11 552

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början

-7 213

-5 513

Årets avskrivning på anskaffningsvärden

-1 370

-1 700

Vid årets slut

-8 583

-7 213

Redovisat värde vid årets slut


2 972

4 339

I anskaffningsvärdena ingår icke avskrivningsbar konst till ett värde av 160 tkr.

Not 17 – Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar


2023

2022
Vid årets början

22 856

85 043

Kostnadsfört

-1 477

-181

Avyttring

-23 970

Omklassificeringar

-31 123

-97 309

Investeringar

80 326

35 303

Redovisat värde vid årets slut


46 612

22 856

Under året har ränta aktiverats med 0 tkr (199 tkr).

Not 18 – Andra långfristiga värdepappersinnehav


2023

2022

Ackumulerade anskaffningsvärdenVid årets början

266

311

Tillkommande/avgående tillgångar

-113

-45

Redovisat värde vid årets slut


153

266

Beloppet avser insatskapital och innestående återbäringsmedel i Husbyggnadsvaror HBV Förening.

Not 20 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter


2023

2022

Upplupen återbäring biogasskatt

1 031

Förutbetald försäkring

932

795

Övriga poster

327

413


1 259

2 239

BALANSRÄKNING

Belopp i tkr

Not20232022

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapitalBundet eget kapital

21Aktiekapital


2 600

2 600

Reservfond

22 466

22 46625 066


25 066

Fritt eget kapital

Balanserat resultat


122 158

135 935

Årets resultat


3 347

-13 777

125 505

122 158150 571


147 224
Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld

19

13 510

13 905

Övriga avsättningar

22

5 825

5 82513 335


19 730

Långfristiga skulder

23Skulder till Vellinge kommun

26

519 000

705 000


519 000


705 000

Kortfristiga skulderSkulder till Vellinge kommun

26

396 000

210 000

Leverantörsskulder


16 315

9 505

Skulder till Vellinge kommun koncernkonto

24

Skulder till koncernföretag

7 288

77

.Övriga skulder

459

1 114

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

25

13 889

13 046433 951

233 742

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 122 857

1 105 696

Noter

Not 19 – Uppskjuten skatt


2023


Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skatteskuld

Netto

Väsentliga temporära skillnaderSkillnad skattemässigt och bokföringsmässigt

värde på byggnader och mark

37 203

-37 203

Övriga temporära skillnader

192

192

Uppskjuten skattefordran/skuld

23 501

23 501

KvittningUppskjuten skattefordran/skuld (netto)

23 693

37 203

-13 510


2023


Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skatteskuld

Netto

Väsentliga temporära skillnaderSkillnad skattemässigt och bokföringsmässigt

värde på byggnader och mark

35 992

-35 992

Övriga temporära skillnader

5

5

Skattemässigt underskottsavdrag

22 082

22 082

Uppskjuten skattefordran/skuld

22 082

35 992

-13 905

KvittningUppskjuten skattefordran/skuld (netto)

22 087

35 992

-13 905

Not 21 – Eget kapital

Antalet aktier uppgår till 260 och kvotvärdet är 10 000 kr per aktie.

Not 22 – Övriga avsättningar


2023

2022

Stämpelskatt

5 825

5 825


5 825


5 825

Beloppet avser stämpelskatt avseende förvärv av fastigheter från annat koncernbolag.

Not 23 – Långfristiga skulder


2023

2022

Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagenSkulder till Vellinge kommun


519 000

705 000

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen

Skulder till Vellinge kommun

Av de långfristiga lånen är 204 Mkr (294) hänförliga till av Vellinge kommun upptagna gröna obligationer.
Obligationerna är hänförliga till de gröna investeringarna som gjorts i beståndet.
Den genomsnittliga bindningstiden för företagets upplåning är 1,6 år (2,6).

Not 24 – Checkräkningskredit


2023

2022

Beviljad kreditlimit

10 000

10 000

Outnyttjad del

26 394

24 295

Saldo checkräkning/utnyttjat kreditbelopp

-16 394

-14 295

Not 25 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


2023

2022

Upplupna personalkostnader

1 292

1 135

Övriga upplupna kostnader

2 905

3 303

Förutbetalda hyresintäkter

9 692

8 651

13 889

13 046

Not 26 – Ställda säkerheter

2023

2022

Ställda säkerheter

Inga

Inga

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL


Bundet eget kapital

Fritt eget kapitalAktiekapital

Reservfond

Bal.res inkl. årets resultat

Summa eget kapital

2023-01-01

2 600

22 466

122 158

3 303

Årets resultat


3 347

3 347

2023-12-31

2 600

22 466

125 505

150 571

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tkr

Not20232022

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

28

2 921

-18 002

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

29

35 759

62 30338 680

44 301

Betald inkomstskatt


201

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändringar av rörelsekapital


38 881

44 301

Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar


374

1 707

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder


14 275

-15 268

Kassaflöde från den löpande verksamheten


53 530

30 740

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar


-63 182

-42 572

Avyttring av materiella anläggningstillgångar

7 529

34

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar


Förändring av finansiella anläggningstillgångar


113

45

Kassaflöde från investeringsverksamheten


-55 540

-42 493

FinansieringsverksamhetenFörändring Vellinge kommun koncernkonto

2 100

-108 247

Upptagna lån

120 000

Lämnade koncernbidrag


-90

Kassaflöde från finansieringsverksamheten


2 010

11 753

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början


Likvida medel vid årets slutFöljande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassamedel
Banktillgodohavanden
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
– De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
– De kan lätt omvandlas till kassamedel.
– De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Noter

Not 28 – Betalda räntor och erhållen utdelning – upplysning till kassaflödesanalysen


2023

2022

Erhållen ränta och utdelning

175

96

Erlagd ränta

-15 234

-8 186

Not 29 – Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödesanalysen


2023

2022

Avskrivningar/nedskrivningar

35 759

62 303

Rearesultat försäljning/utrangering av anläggningstillgångar

Övriga ej kassaflödespåverkande poster


35 759

62 303

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 1 – Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Redovisningvaluta
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i tkr om inget annat anges.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är redovisade till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Förvärvade immateriella tillgångar

Nyttjandeperiod

Dataprogram

5 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår, förutom inköpspriset, även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

För byggnader har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Byggnaderna har därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.


Nyttjandeperiod

Byggnadskomponenter:

-Stomme

50-100 år

-Fasad: tegel, puts mm

50 år

-Fasad: trä

30 år

-Fönster, ytterdörrar, portar

50 år

-Yttertak: betong, tegel

50 år

-Yttertak: papp

25 år

-Inre ytskikt och vitvaror

10-15 år

-Inredning badrum

30 år

-Värme och sanitet

40-50 år

-El, anslutningsavgift (el, VS, bredband)

40 år

-Ventilation

20-25 år

-Transport

20-25 år

-Modulbostäder

20 år

-Torgbodar


10 år

Markanläggning

15-20 år

Mark

ingen avskr

Byggnadsinventarier

15 år

Inventarier verktyg och installationer

5 år

Nedskrivningar – materiella och immateriella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Leasing
Leasetagare
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.

Leasegivare
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.

Låneutgifter
Låneutgifter belastar resultatet för det år till vilket de hänför sig, utom till den del de inräknas i ett byggnadsprojekts anskaffningskostnad. Aktivering av låneutgifter sker när de är hänförbara till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång som tar en betydande tid att färdigställa innan den kan användas eller säljas.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt anskaffningsvärdesmetoden.

Finansiella instrument och riskhantering
Företaget är hänvisat att låna sina långa lån från Vellinge kommun, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om finanspolicy, och har valt att låna både till fast och rörlig ränta. Företagets korta lånebehov har lösts med en checkkredit hos kommunen.
Checkkrediten uppgår till 10 000 tkr och är vid årsskiftet ej utnyttjad. Alla lån från Vellinge kommun sker till marknadsmässiga villkor. Skulle det kortsiktigt bli en likviditetskris i företaget, finns möjlighet att med kort varsel öka checkkrediten. Någon likviditetsrisk för företaget anses därför inte föreligga, då kommunen täcker upp eventuell likviditetsbrist då den uppstår.

Kredit- och ränterisken för de långa lånen uppstår vid lånens ränteförfall och anses vara hanterbar för företaget. För att kunna hantera ränterisken finns en räntepolicy. Policyn stipulerar på vilka tider företaget får ha sina ränteförfall på sina lån, för att på så sätt säkra upp att alla lånens räntor inte förfaller samtidigt.

Finansieringsrisken för företaget, dvs risken att inte kunna finansiera verksamheten långoch kortsiktigt, anses vara liten, då all upplåning sker via Vellinge kommun. Kommunen har hög kreditvärdighet (AA+) och skulle vid finansieringskriser, likt den som uppstod 2008, kunna låna upp de pengar som företaget behöver, om än till hög ränta. Dessutom har företaget en finanspolicy att förhålla sig till, som stipulerar vilka löptider lånen får ha, för att säkra upp att alla lån inte förfaller samtidigt.

Finansiella tillgångar och skulder forts.
Finansiella instrument och riskhantering
Företaget har under 2017 antagit en ny ränte- och finansieringspolicy för att bättre kunna möta företagets finansieringsbehov de närmaste åren och för att företaget ska kunna dra nytta av det gynnsamma ränteläge som rått en tid.

Företaget har inga derivat. Företagets lån värderas till anskaffningsvärde, dvs till det nominella belopp som företaget lånat av kommunen.

Vellinge kommun finansierar utlåning till bolaget på affärsmässiga grunder via emitterade obligationer på kreditmarknaden alternativt emitterade certifikat på certifikatmarknaden.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.

Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.

Värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatt för en obetydlig risk för värdefluktuation.

Ersättningar till anställda – pensioner

Bolagets pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. När avgiften är betald har företaget inga ytterligare förpliktelser.

Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även om tillgångarna är överförda till ett annat företag.

Samtliga pensionsplaner redovisas som avgiftsbestämda planer, vilket innebär att erlagd premie redovisas som kostnad i takt med att pensionen tjänas in.

Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas som en egen post i balansräkningen. En temporär skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den uppskjutna skattefordran realiseras eller när den uppskjutna skatteskulden regleras. Skattesatsen 20,6% har använts.

Eventualförpliktelser och avsättningar
En eventualförpliktelse redovisas i not när det finns:
– En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller
– En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när företaget har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av en inträffad händelse och det är sannolikt att utbetalningar kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är att det går att göra en tillfölitlig uppskattning av det belopp som ska utbetalas.

Uppskjuten skatt redovisas som en avsättning.

Intäkter
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodoräknas bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Hyresintäkterna för fastigheterna redovisas linjärt i enlighet med villkoren som anges i gällande hyresavtal.
Ränteintäkterna redovisas i takt med att de intjänas. Ränta redovisas som intäkt enligt den s.k. effektivräntemetoden.
Statliga bidrag redovisas när bolaget uppfyller de villkor som är förknippade med bidraget.

Koncernbidrag
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.

Uppskattningar och bedömningar
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är främst värdering av förvaltningsfastigheter. Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet. Finns en indikation, beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det högsta av tillgångens verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.

Upplysningar till enskilda poster

Not 2 – Nettoomsättning per rörelsegren


2023

2022

Nettoomsättning per rörelsegren

Bostäder

98 151

90 618

Lokaler

35 349

31 157

Övrigt

634

569

134 134

122 344

Leasingavtal där företaget är leasegivare

Avtal som förfaller:

2023

2022

Inom 1 år

1 804

22 918

Mellan 1 och 5 år

90 904

43 398

Senare än 5 år

114 720

70 551

Hyreskontrakten för bostäder har till övervägande del en uppsägningstid på 1-3 månader,

varför upplysning inte lämnas om dessa kontrakt. Beloppen ovan avser lokalkontrakt.

Not 3 – Övriga rörelseintäkter


2023

2022

El-stöd

1 818

Vinst avyttring Vellinge Falsterbo 16:20

2 701

Övrigt

1 485

1 688

6 004

1 688

Hyreskontrakten för bostäder har till övervägande del en uppsägningstid på 1-3 månader,

varför upplysning inte lämnas om dessa kontrakt. Beloppen ovan avser lokalkontrakt.

Not 4 – Externa kostnader


2023

2023

Administrationskostnader

-6 085

-5 358

Fastighetsskatt

-3 154

-3 045

Driftkostnader

-39 908

-31 613

Reparationer och underhåll

-20 816

-17 188

-69 963

-57 200

Not 5 – Arvode och kostnadsersättning till revisorer


2023

2022

Öhrlings PricewaterhouseCoopers ABRevisionsuppdrag

220

153

Andra uppdrag

103

55

Not 6 – Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda

2023

2022

Sverige

17

16

varav män

48%

56%

Totalt

17

1 688

varav män

48%

56%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

2023-12-31

Andel kvinnor

2022-12-31

Andel kvinnor

Styrelsen

29%

29%

Övriga ledande befattningshavare

67%

75%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

2023

2022

Löner och ersättningar

10 205

9 733

Sociala kostnader

4 626

4 417

(varav pensionskostnad) 1)

(1 076)

(1 110)

1) Av företagets pensionskostnader avser 541 tkr (536) företagets VD och styrelse.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga

anställda

2023

2022

Löner och andra ersättningarStyrelse och VD (varav tantiem o.d.)

1 635 (-)

1 502 (-)

Övriga anställda

8 570

8 231

(varav tantiem o.d.)

Avgångsvederlag
Till verkställande direktören utgår vid uppsägning från bolagets sida ersättning motsvarande 12 månadslöner.
Vid uppsägning från verkställande direktörens sida är uppsägningstiden 6 månader.

Not 7 – Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar


2023

2022

Av- och nedskrivningar enligt plan fördelade per tillgångDataprogram

325

325

Byggnader och mark

34 064

60 278

Inventarier, verktyg och installationer

1 370

1 700

35 759

62 303

Not 8 – Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare
De operationella leasingavtal som finns är av karaktären kopieringsmaskin och leasingbilar, men även svartfibernät som leasas av Vellinge Stadsnät AB.

Not 9 – Resultat från andelar i koncernföretag


2023

2022

Realisationsresultat vid avyttring av andelar


Not 10 – Ränteintäkter och liknande resultatposter


2023

2022

Ränteintäkter, övriga

173

94


173

94

Not 11 – Räntekostnader och liknande resultatposter


2023

2022

Räntekostnader, Vellinge kommun

-15 155

-7 985

Räntekostnader, övriga

-79

-2


-15 234

-7 987

Räntekostnaden är minskad med 199 tkr (914) som avser aktiverad ränta.Not 12 – Skatt på årets resultat


2023

2022

Skattereduktion för investeringar i inventarier

123

Uppskjuten skatt

394

4 059

Övrigt

517

4 059

Avstämning av effektiv skatt (belopp / procent)

2023

2022

Resultat före skatt

830

-17 836

Skatt enligt gällande skattesats

-583 (20,6%)

3 674 (20,6%)

Ej avdragsgilla kostnader

-26 (0,9%)

-226 (-1,3%)

Effekt av räntenetto

879 (-31,1%)

611 (3,4%)

Ej skattepliktiga intäkter

2 (-0,1%)

- (0,0%)

Skatt hänförlig till tidigare år

122 (4,3%)

- (0,0%)

Redovisad effektiv skatt

394

4 059

Not 13 – Dataprogram


2023

2022

Ackumulerade anskaffningsvärdenVid årets början

3 649

3 649

Övriga investeringar

Vid årets slut


3 649

3 649

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början

-2 719

-2 394

Årets avskrivning

-325

-325

Vid årets slut

-3 044

-2 719

Redovisat värde vid årets slut

605

930

Not 14 – Byggnader och mark


2023

2022

Ackumulerade anskaffningsvärdenVid årets början

1 332 878

1 229 392

Nyanskaffningar

3 985

6 276

Avyttringar och utrangeringar

-12 282

-99

Omklassificeringar från pågående nyanläggningar

31 123

97 309

Vid årets slut


1 355 704

1 332 878

Ackumulerade avskrivningarVid årets början

-244 020

-210 809

Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar

4 753

65

Årets avskrivning

-34 065

-33 276

Vid årets slut


-273 332

-244 020

Ackumulerade nedskrivningarVid årets början

-29 002

-2 000

Årets nedskrivningar

-27 002

Vid årets slut


-29 002

-29 002

Redovisat värde vid årets slut

1 053 370

1 059 856

Varav mark

2023

2022

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början

79 086

79 086

Nyanskaffningar

4 054

Avyttringar

-720

Redovisat värde vid årets slut

82 420

79 086

Av årets anskaffningskostnad avser 0 tkr (199) aktiverade räntor.Not 15 – Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter


2023

2022

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets börjanVid årets början

2 227 500

2 344 324

Vid årets slut

2 139 000

2 227 500

Bolagets fastighetsbestånd av färdigställda fastigheter hade vid räkenskapsårets slut ett anskaffningsvärde av 1 355 704 tkr (1 332 878) och ett bokfört värde av 1 053 370 tkr (1 059 856).
Totala taxeringsvärdet uppgår till 1 368 123 tkr (1 368 123).

En marknadsvärdebedömning av bolagets fastighetsbestånd har gjorts av extern part 2023. Värderingen tar sin utgångspunkt i en individuell analys och uppskattning av marknadsvärdet av varje enskilt värderingsobjekt som ingår i bolagets portfölj. Den gängse använda marknadsdvärdedefinitionen i Sverige är sannolikt pris vid försäljning på den allmänna fastighetsmarknaden. Denna kortfattade definition förutsätts vara innefattad i och leda till samma värderingsresultat som tillämpning av IVSC:s (International Valuation Standards Committee) definition:
Market Value is the estimated amount for wich an asset or liability should exchange on the date of valuation between a willing buyer and a willing seller in an arms length transaction, after proper marketing where the parties had each acted knowledgeably, prudently and without compulsion.

Generellt sett har bebyggda fastigheter som helt eller delvis är avsedda för uthyrning värderats med en marknadssimuleringsmodell som innebär att marknadsvärdet bedöms motsvara det avkastningsvärde som kan beräknas ur en i normalfallet femårig kassaflödesanalys med marknadsanpassade parametrar ifråga om antaganden för in- och utbetalningar, beräkning av restvärde samt för kalkylränta. Marknadssimuleringsmodellen kalibreras gentemot analyser av genomförda transaktioner på respektive delmarknad.

Samtliga bedömningar avser värdetidpunkt december 2023 och summan av de uppskattade marknadsvärdena för fastigheterna i portföljen uppgår till 2 139 000 tkr (2 227 500).

Not 16 – Inventarier, verktyg och installationer


2023

2022

Ackumulerade anskaffningsvärdenVid årets början

11 552

10 593

Nyanskaffningar

3

959

Vid årets slut


11 555

11 552

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början

-7 213

-5 513

Årets avskrivning på anskaffningsvärden

-1 370

-1 700

Vid årets slut

-8 583

-7 213

Redovisat värde vid årets slut


2 972

4 339

I anskaffningsvärdena ingår icke avskrivningsbar konst till ett värde av 160 tkr.

Not 17 – Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar


2023

2022
Vid årets början

22 856

85 043

Kostnadsfört

-1 477

-181

Avyttring

-23 970

Omklassificeringar

-31 123

-97 309

Investeringar

80 326

35 303

Redovisat värde vid årets slut


46 612

22 856

Under året har ränta aktiverats med 0 tkr (199 tkr).

Not 18 – Andra långfristiga värdepappersinnehav


2023

2022

Ackumulerade anskaffningsvärdenVid årets början

266

311

Tillkommande/avgående tillgångar

-113

-45

Redovisat värde vid årets slut


153

266

Beloppet avser insatskapital och innestående återbäringsmedel i Husbyggnadsvaror HBV Förening.

Not 19 – Uppskjuten skatt


2023


Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skatteskuld

Netto

Väsentliga temporära skillnaderSkillnad skattemässigt och bokföringsmässigt

värde på byggnader och mark

37 203

-37 203

Övriga temporära skillnader

192

192

Uppskjuten skattefordran/skuld

23 501

23 501

KvittningUppskjuten skattefordran/skuld (netto)

23 693

37 203

-13 510


2023


Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skatteskuld

Netto

Väsentliga temporära skillnaderSkillnad skattemässigt och bokföringsmässigt

värde på byggnader och mark

35 992

-35 992

Övriga temporära skillnader

5

5

Skattemässigt underskottsavdrag

22 082

22 082

Uppskjuten skattefordran/skuld

22 082

35 992

-13 905

KvittningUppskjuten skattefordran/skuld (netto)

22 087

35 992

-13 905

Not 20 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter


2023

2022

Upplupen återbäring biogasskatt

1 031

Förutbetald försäkring

932

795

Övriga poster

327

413


1 259

2 239

Not 21 – Eget kapital

Antalet aktier uppgår till 260 och kvotvärdet är 10 000 kr per aktie.

Beloppet avser stämpelskatt avseende förvärv av fastigheter från annat koncernbolag.

Not 23 – Långfristiga skulder


2023

2022

Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagenSkulder till Vellinge kommun


519 000

705 000

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen

Skulder till Vellinge kommun

Av de långfristiga lånen är 204 Mkr (294) hänförliga till av Vellinge kommun upptagna gröna obligationer.
Obligationerna är hänförliga till de gröna investeringarna som gjorts i beståndet.
Den genomsnittliga bindningstiden för företagets upplåning är 1,6 år (2,6).

Not 24 – Checkräkningskredit


2023

2022

Beviljad kreditlimit

10 000

10 000

Outnyttjad del

26 394

24 295

Saldo checkräkning/utnyttjat kreditbelopp

-16 394

-14 295

Not 25 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


2023

2022

Upplupna personalkostnader

1 292

1 135

Övriga upplupna kostnader

2 905

3 303

Förutbetalda hyresintäkter

9 692

8 651

13 889

13 046

Not 26 – Ställda säkerheter

2023

2022

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Övriga upplysningar

Not 27 – Eventualförpliktelser

2023

2022

Garantibelopp Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation

142

174

Not 28 – Betalda räntor och erhållen utdelning – upplysning till kassaflödesanalysen


2023

2022

Erhållen ränta och utdelning

175

96

Erlagd ränta

-15 234

-8 186

Not 29 – Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödesanalysen


2023

2022

Avskrivningar/nedskrivningar

35 759

62 303

Rearesultat försäljning/utrangering av anläggningstillgångar

Övriga ej kassaflödespåverkande poster

35 759

62 303

Not 30 – Koncernuppgifter

Företaget är helägt dotterföretag till Vellinge Koncern AB, org nr 556704-7542 med säte i Vellinge.
Vellinge Koncern AB är helägt av Vellinge kommun, org nr 212000-1033.
Vellinge Koncern AB upprättar koncernredovisning.

Inköp och försäljning inom koncernen
Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 8 (6) % av inköpen och 1 (0) % av försäljningen andra företag inom koncernen.

Not 31 – Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Not 32 – Transaktioner med närstående

Vellingebostäder AB har under året hyrt ut etableringsboenden i Skanör och Vellinge till Vellinge kommun till självkostnadshyra.

Not 33 – Resultatdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står:


Balanserad vinst

122 157 873

Årets resultat

3 347 231

125 505 104

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 125 505 104 kr, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning


125 505 104


Summa

125 505 104

Not 34 Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar

Just eget kapital:

Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

Soliditet (synlig):

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen

Soliditet (justerad):

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen inkl marknadsvärde på fastigheterna

Direktavkastning (marknadsvärde):

Den löpande avkastningen från fastigheterna, driftnettot, i procent av marknadsvärdet för fastigh

Uthyrningsbar yta:

Företagets sammanlagda uthyrningsbara yta

Vakansgrad:

Uthyrningsbar yta som inte är uthyrd i procent av företagets uthyrningsbara yta

Underhållskostn:

Kostnader för underhåll / företagets uthyrningsbara yta

Driftnetto:

Rörelseresultat exkl avskrivningar och central administration / företagets uthyrningsbara yta

Driftkostnad:

Rörelsekostnader exkl avskri, fastighetsskatt och central administration /uthyrningsbar yta

Genomsnittshyra:

Totala hyresintäkten/ totala bostadsytan

Belåningsgrad (bokfört värde):

Räntebärande skulder i procent av fastigheternas bokförda värde samt pågående nyanläggn

Belåningsgrad (marknadsvärde):

Räntebärande skulder i procent av fastigheternas marknadsvärde samt pågående nyanläggn

STATISTIK

För dig som gillar siffror och diagram är detta en av våra absolut bästa sidor. Här är fakta om Vellingebostäders bestånd ur både ett historiskt och geografiskt perspektiv..

Åldersfördelning på vårt nuvarande fastighetsinnehav

Åldersfördelning på vårt nuvarande fastighetsinnehav

Vad söker du efter?

Skip to content