Årssammanställning 2023

Läs upp sidans innehåll

Årssammanställning 2023

VARSÅGOD OCH STIG IN

Välkommen hem till Vellingebostäder. Här kan du ta del av årsredovisningen och vår mer sammanfattande årsbok. I årsboken för 2023 får du en unik inblick i vår verksamhet, vad som präglat vårt dagliga arbete under året och hur vi ser på framtiden.

2023 har varit ett omvälvande år på många sätt. Världsläget, och de höjda räntorna, den höga inflationstakten och de kraftigt höjda energipriserna har givetvis även påverkat vår verksamhet. Det har också inneburit att vi lagt ännu större fokus på energifrågor.

2022 har varit ett år då vi utrett och hittat de fastigheter som drar mycket gas och el för att se hur vi kan minska förbrukningen.

ETT OMVÄLVANDE ÅR

Den rörelsedrivande verksamheten 2022 generar ett positivt resultat, 9,2 miljoner kronor, vilket är nästan dubbelt mot budgeterade 4,9 miljoner. Detta har skett genom att personalstyrkan har kunnat minskas, en stor återhållsamhet gällande anlitande av konsulter och mer arbete i egen regi.

År 2022 har värdet i de två fastigheter som har ett marknadsvärde under 90 % av bokfört värde skrivits ner till motsvarande 100 % av marknadsvärdet. ”Kontorsgården” och ”Västra Ingelstad stationshus”. Tillsammans cirka 27 miljoner kronor.

Vellingebostäders samlade fastighetsbestånd värderas i början av år 2023 till cirka 2,3 miljarder medan våra lån uppgick till 915 milj. Detta ger ett samlat ”övervärde” med cirka 1,4 miljard.

En avgörande faktor för företagets framgångar är att ha entusiastiska medarbetare.

Christer Tedestål, vd

Vellingebostäder har både gällande Kontorsgården och Västra Ingelstad station tagit ett samhällsansvar enligt givna ägardirektiv med två för orterna väldigt positiva renoveringar. Kontorsgården har tillfört orten Vellinge ett näringslivskluster och en affärsdynamik som överträffar förväntningarna och verksamheterna i Västra Ingelstad har gett stor samhällsnytta i den orten.

Bolaget har under året gjort en djupare medarbetarenkät än tidigare utförd av det världsomspännande företaget ”Great Place to Work” som glädjande visar på mycket gott resultat.

Det är roligt att det långsiktiga förändringsarbetet med organisationen, arbetsmiljön och medarbetare ger resultat. Ett medvetet mål är att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla medarbetare och rekrytera personer med rätt kompetens vid behov. En avgörande faktor för företagets framgångar är att ha entusiastiska medarbetare.


Christer Tedestål,
Vd

Året i korthet

Här har vi Vellingebostäders år i siffror

Årets resultat före skatt

0
MILJONER KRONOR

Andel biogas

0 %

Antal lägenheter

0 st

Belåningsgrad marknadsvärde

0 %
0 %

Avkastning eget kapital

Andel medarbetare

0 % kvinnor
0 % män

Omsatta lägenheter exkl. nyproduktion

0 %

Nöjd medarbetarindex

0 av 100

Årets investerings- volym

0 miljoner kr
0

kvm uthyrningsbar yta

Omsättning

0

miljoner kr

Soliditet marknadsvärde

0 %

Marknadsvärde fastigheter

0 miljoner kr

BLICKAR I BACKSPEGELN

Reflektioner från 2023! Resan genom året kändes som en virvelvind, men vi lyckades ändå göra flera minnesvärda stopp längs vägen. Vi har handplockat några av våra favoritdestinationer som inte bara har satt sin prägel på vår verksamhet utan också styrt oss i rätt riktning.

Januari
Trygghetsvandringar har genomförts på flera ställen i vårt fastighetsbestånd.
Februari
Vi arbetar med att fasa ut lysrör
Mars
Hyresgästundersökning skickas ut till både boende och lokalhyresgäster
April
Etapp 4 Utemiljö Tran- och Vipgränden ineds och garagen rivs
Maj
Ren glädje hos oss - vi anställer egen städpersonal
Juni
Vi stödjer ungdomsföreningar i kommunen
Juni
Vi lanserar nya förbättrade Mina sidor
Juli
Sommarjobbarna gör en strålande insats i sommarvärmen
September
UWS (Underground Waste System) - en ren plats för återvinning
Oktober
Nytt koncept: Vellingebostäder kommer hem till dig
Oktober
Vi bygger nya fina trähus i Östra Grevie
November
Vår hyresgäster har tyckt till - det blev bättre städning med egen personal
November
Hejdå till hyresavier i pappersformat.
December
Våra bostadsköer hos Boplats Syd slås ihop.

Ren glädje hos oss - vi anställer egen städpersonal

Från att tidigare endast haft lokalvårdare på entreprenad har vi i år satsat på att ta in egen personal. Under våren anställdes Ioanna och Anna och efter 6 månader gjordes en utvärdering med en enkät till våra hyresgäster. Vilken succé det blivit! Enligt enkätsvaren höjdes betyget för städningen efter anställningen av egen personal från 3,6 till 5 av 6 stjärnor. Detta visar att våra insatser att höja standarden och kvalitén på städningen har burit frukt och att våra hyresgäster märkt skillnad.

2 Nyheter - banner

Vi lanserar nya förbättrade Mina sidor

Under våren tog vi steget och förnyade Mina sidor, med nya och bättre funktioner för våra hyresgäster. Här kan de nu på ett enklare sätt kommunicera med oss, finna information om sitt boende och felanmäla. Vi intervjuade vår hyresgäst Thomas i Vellinge om det var något speciellt som överraskade honom positivt med nya Mina sidor och han svarade såhär: “Det skulle väl vara att jag upptäckte min felanmälan vid 20.00 på kvällen, så la in det direkt på Mina Sidor i stället för att vänta till telefonen öppnade dagen efter. Fick reda på att ärendet hamnade hos någon direkt på morgonen i stället för under dagen som det gör när man ringer. Jag blev kontaktad ganska snabbt för reparation av skadan jag anmälde”

UWS - en ren plats för återvinning

I vårt störst bostadsområde, Tran- och Vipgränden i Vellinge, har vi nu investerat i våra första underjordiska miljöstationer närmare bestämt tre stycken. Med UVS (Underground Waste System) är förhoppning att detta ska leda till bättre sortering och eliminera ohyra. Vi märker redan nu en stor skillnad

Hejdå till hyresavier i pappersformat

Vi har under ett antal år verkat för att information ska förmedlas digitalt i första hand. Hyresavier har dock fortsatt att skickas ut i pappersformat om man inte gjort ett aktiv val att få det digitalt. Under hösten tog vi beslutet att ta bort de kostnadsfria hyresavierna och har kört en kampanj för att få hyresgästerna att hitta alternativa digitala lösningar för att få sin hyresavi.

Hållbarhet

Vi har valt ut sex av de 17 Globala hållbarhetsmålen i vår strategi där vi anser att vi kan göra störst skillnad. Det är nummer 7, 8, 11, 12, 13 och 15. Varje mål har delmål och nedan har vi listat de vi lägger vårt fokus på.

 

Delmål 7:3: Till 2030 fördubbla den globala ­förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

Delmål 12:5: Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Delmål 8:8: Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare.

Delmål 13:1: Stärka motståndskraften mot klimat­relaterade faror.

Delmål 11:1: Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder.

Delmål 15:5: Minska förstörelsen av naturliga livs­miljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald.

Hållbarhet

Utifrån delmålen har vi konkretiserat sex verksamhetsmål som vi arbetar mot.

* NKI = Nöjd kund index. ** NMI = Nöjd medarbetare index

Vi är vellingebostäder

Vellingebostäder har inte bara ett ansikte, vi har flera. Varje dag går vi till jobbet med ambitionen att göra våra hyresgästers boende lite bättre och stärka Vellinge kommun på lokal nivå.

Rad 1 från vänster: Martin Reslow, Cim Björkstrand, Jörgen Larsson, Anneli Strandberg
Rad 2 från vänster: Patricia Kronvall, Sandra Wenebrand, Christer Tedestål, Olivera Klemedsson
Rad 3 från vänster: Christer Karlsson, Olof Fellnäs, Emelie Dahl, Karl-Johan Uhleman
Rad 4 från vänster: Tobias Andersson, Emelie Lindsjö, Patrik Lundqvist

VELLINGEBOSTÄDERS FASTIGHETSBESTÅND

TRYGGT OCH HÅLLBART FÖR FRAMTIDEN

Vad kostar det att vara kommunens största fastighetsägare av bostäder och affärslokaler? Svaret hittar du i den del av vår årsredovisning som bär vår ekonomi.

VARSÅGOD OCH STIG IN

Med tillhörande not

Allmänt om verksamheten

Vellingebostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag, som skall förvalta, förvärva, exploatera och försälja mark och byggnader inom Vellinge kommun. Bolaget skall huvudsakligen äga och förvalta fastigheter för boende, verka för gott näringsklimat samt centrumutveckling i Vellinge kommun. Bolagets verksamhet skall utgå från det kommunala ändamålet och därmed medverka till att utveckla Vellinge kommun till en attraktiv kommun med god boendemiljö, förvalta industrilokaler och andra kommersiella lokaler samt verka för öppna, attraktiva och levande centrum. Bolagets verksamhet är därmed en viktig del av Vellinge kommuns vision. 

Bolagets säte är Vellinge. 

Bolaget ägs till 100 procent av Vellinge Koncern AB, organisationsnummer 556704-7542, som är helägt av Vellinge kommun, organisationsnummer 212000-1033.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Definitioner: se not 34 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Den rörelsedrivande verksamheten 2022 generar ett positivt resultat på 9,2 mkr vilket är nästan dubbelt mot budgeterade 4,9 mkr. År 2022 har värdet på de två fastigheter som har ett marknadsvärde under 90 % av bokfört värde skrivits ner till motsvarande 100 % av marknadsvärdet. ”Kontorsgården” och ”Västra Ingelstad stationshus”. Tillsammans ca 27 milj. kr. Vellingebostäders samlade fastighetsbestånd värderares i början av år 2023 till ca 2,3 miljarder, våra lån uppgick till 915 mkr. Dvs ett samlat ”övervärde” med ca 1,4 miljard. För bolaget får det inte någon påverkan på likviditet, kassaflöde eller upplåningsbehov men det syns i resultatet som en stor minuspost. Det samlade värdet på anläggningstillgångarna minskar och det egna kapitalet minskar. Dvs den synliga soliditeten minskar. Nedskrivningen görs temporärt. Om fastigheternas värde stiger kommer beloppen att kunna återföras kommande år. Det kan inte jämföras med en eventuell uppskrivning av värdet på en fastighet som hanteras på helt annat sätt.

Vellingebostäder har både gällande Kontorsgården och V Ingelstad station tagit ett samhällsansvar enligt givna ägardirektiv med två för orterna väldigt positiva renoveringar. Kontorsgården har tillfört orten Vellinge ett näringslivskluster och en affärsdynamik som överträffar förväntningarna och verksamheterna i V Ingelstad har gett stor samhällsnytta i den orten. Vellingebostäder AB har under 2022 inte färdigställt några nya lägenheter. Underhållet enligt plan har varit fortsatt högt.

Etapp 3, renovering av den yttre miljön på Tran- och Vipgrändenområdet i Vellinge, har slutförts. Under 2022 har 5 styrelsemöten hållits, där bl a den årliga budgeten och affärsplanen 5 år framåt fastställts. Det har hållits 1 ordinarie årsstämma under året och arvoden till styrelseledamöterna enligt kommunens reglemente har betalats ut. VD har på 4 möten med moderbolaget Vellinge koncern AB informerat om bolaget och dess verksamhet. Samverkan med kommunen sker därutöver bl.a. genom regelbundna möten med Samhällsbyggnad, tekniska, plan- och bygglovsavdelningen.

Vellinge kommun har i riktad markanvisning erbjudit oss att förvärva mark i anslutning till vår befintliga
fastighet med möjlighet bygga 14 – 16 lägenheter. Planerat färdigställande år 2024. Ett första skissarbete
pågår i samarbete med vald arkitekt. Marktransaktionen kommer att ske år 2023.
Bolaget bedömer att det kommunala ändamålet är uppfyllt 2022.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Viktiga förhållande

Företaget leasar sitt svartfibernät från systerföretaget Vellinge Stadsnät.

Förväntad framtida utveckling

Bolaget har under de senaste åren expanderat med både nyproduktion och större renoveringar i beståndet.
För de kommande åren ser bolaget ett behov av att konsolidera sig, då expansionen kostat på finansiellt
och ökat ränteexponeringen. Under 2023 färdigställs fjärde etappen av renoveringen på Tran- och Vipgränden. Renoveringen är ett samverkansprojekt med Vellinge kommun som äger delar av marken i området. Bolaget kommer fortsatt de närmaste åren att jobba mer fokuserat med respektive fastighets driftsnetto, förvaltningsplan och lönsamhet. För att minska räntekänsligheten är bolaget inte främmande för att sälja fastigheter. Bolaget vill också hjälpa kommunens näringsidkare att kunna verka i trevliga lokaler i sin närmiljö. Den nybyggda Kontorsgården i Vellinge är en viktig pusselbit i det arbetet. En annan uppgift för bolaget är att bygga upp en markreserv. Av den anledningen blir bevakningen av kommunens markanvisningar än mer viktig för bolaget. Om tillfälle ges, priset är rätt och ekonomin tillåter, kan bolaget också tänka sig att köpa både hyreshus och  kommersiella fastigheter. 
Den höga nyproduktionstakten medför en ökad lånevolym och därmed en högre ränterisk. Bolaget har täta
dialoger med koncernbanken kring upplåningsräntorna och upplåningsvolymerna för att minimerade finansiella riskerna. Ränterisken vid 1 % höjning är 9,15 (8,85) Mkr.                       

Hållbarhetsupplysningar

Vellingebostäder AB har gjort stora investeringar i ett energisparprojekt, för att få ner energiförbrukningen
i våra fastigheter. Genom att bl a byta styrutrustning och tilläggsisolera fastigheterna kan företaget styra
energiförbrukningen på ett optimalt sätt. Flera installationer av luft/vattenvärmepumpar pågår bl.a. på
Norrevångsg. i Vellinge, Stinsgången i Falsterbo samt Rosengången i Vellinge. Provborrningarna i området
Tran- och Vipgränden i Vellinge för bergvärme har visat väldigt positivt resultat med högre temperatur och
mer vattenrörelse än väntat som gör att vi kan minska antalet borrhål från 65 till ca 40. Anläggningen
beräknas kunna tas i bruk i början på 2024.

Vellingebostäder AB kör sedan några år 100% elbilar. Det är ett viktigt signalvärde till omvärlden att bolaget tar ansvar för en fossilfri framtid. Företaget arbetar aktivt med att utveckla möjligheterna till källsortering i sina fastigheter. I dagsläget har företaget i samverkan med Vellinge kommun källsortering av bl.a. glas, plast, papper och glödlampor men räknar med att utvidga det. Företaget har ansvar för att ordna etableringsboenden åt personer som erhållit uppehållstillstånd i Sverige och blivit anvisade till Vellinge. Företaget löser det vid behov dels genom befintliga etableringsbostäder, dels genom att vid behov hyra privata bostäder som hyrs ut till nyanlända. På detta sätt hjälper företaget kommunen i dess ansvar med att integrera nyanlända personer i samhället. Vid
upphandlingar ställs krav på att leverantören har miljöledningssystem enligt ISO 14001 och kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001. Därutöver ställs krav på att leverantören ska sköta sina betalningar av skatter och sociala avgifter och att de följer gällande lagstiftning inom arbetsmiljö. Företaget följer Lagen om offentlig upphandling (LOU), kommunens upphandlingspolicy och kommunens informationshanteringsplan. Förutom att företaget tillhandahåller lägenheter och lokaler finns också ett moraliskt uppdrag som bygger på respekt och likabehandling. Företagets anseende och omvärldens förtroende är avgörande faktorer. Av denna anledning har företaget en etisk policy som gäller för alla medarbetare och en strävan finns att även våra affärskontakter i tillämpliga delar ska följa denna policy. Företaget tolererar inte någon form av korruption och följer institutet mot mutors Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner.

En avgörande faktor för företagets framgångar är att personalen trivs och mår bra. Av denna anledning har samtliga medarbetare regelbundna medarbetarsamtal med sin närmaste chef. Alla får friskvårdsbidrag och genomgår årlig hälsoundersökning. Företaget har kollektivavtal. Bolaget har under året gjort en djupare medarbetarenkät än tidigare som glädjande visar på mycket gott resultat. Det är roligt att det långsiktiga förändringsarbetet med organisationen, arbetsmiljön och personalen ger resultat. Ett medvetet mål är att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunnan behålla medarbetare och rekrytera personer med rätt kompetens vid behov.
NKI-undersökningar ska genomföras med 1,5-2 års mellanrum, d.v.s. nästa undersökning är 2023.

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

RESULTATRÄKNING

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

KASSAFLÖDESANALYS

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Med noter i sin helhet: 1-34

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Redovisningvaluta
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i tkr om inget annat anges.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är redovisade till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår, förutom inköpspriset, även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

För byggnader har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Byggnaderna har därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Nedskrivningar – materiella och immateriella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Leasing
Leasetagare
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.

Leasegivare
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen.
I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.

Låneutgifter
Låneutgifter belastar resultatet för det år till vilket de hänför sig, utom till den del de inräknas i ett byggnadsprojekts anskaffningskostnad. Aktivering av låneutgifter sker när de är hänförbara till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång som tar en betydande tid att färdigställa innan den kan användas eller säljas.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt anskaffningsvärdesmetoden.

Finansiella instrument och riskhantering
Företaget är hänvisat att låna sina långa lån från Vellinge kommun, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om finanspolicy, och har valt att låna både till fast och rörlig ränta. Företagets korta lånebehov har lösts med en checkkredit hos kommunen.

Checkkrediten uppgår till 10 000 tkr och är vid årsskiftet ej utnyttjad. Alla lån från Vellinge kommun sker till marknadsmässiga villkor. Skulle det kortsiktigt bli en likviditetskris i företaget, finns möjlighet att med kort varsel öka checkkrediten. Någon likviditetsrisk för företaget anses därför inte föreligga, då kommunen täcker upp eventuell likviditetsbrist då den uppstår.

Kredit- och ränterisken för de långa lånen uppstår vid lånens ränteförfall och anses vara hanterbar för företaget. För att kunna hantera ränterisken finns en räntepolicy. Policyn stipulerar på vilka tider företaget får ha sina ränteförfall på sina lån, för att på så sätt säkra upp att alla lånens räntor inte förfaller samtidigt.

Finansieringsrisken för företaget, dvs risken att inte kunna finansiera verksamheten lång- och kortsiktigt, anses vara liten, då all upplåning sker via Vellinge kommun. Kommunen har hög kreditvärdighet (AA+) och skulle vid finansieringskriser, likt den som uppstod 2008, kunna låna upp de pengar som företaget behöver, om än till hög ränta. Dessutom har företaget en finanspolicy att förhålla sig till, som stipulerar vilka löptider lånen får ha, för att säkra upp att alla lån inte förfaller samtidigt.


Företaget har under 2017 antagit en ny ränte- och finansieringspolicy för att bättre kunna möta företagets finansieringsbehov de närmaste åren och för att företaget ska kunna dra nytta av det gynnsamma ränteläge som rått en tid. Företaget har inga derivat. Företagets lån värderas till anskaffningsvärde, dvs till det nominella belopp som företaget lånat av kommunen.

Vellinge kommun finansierar utlåning till bolaget på affärsmässiga grunder via emitterade obligationer på kreditmarknaden alternativt emitterade certifikat på certifikatmarknaden.


Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.

Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.

Värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatt för en obetydlig risk för värdefluktuation.

Ersättningar till anställda – pensioner
Bolagets pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. När avgiften är betald har företaget inga ytterligare förpliktelser.

Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även om tillgångarna är överförda till ett annat företag.

Samtliga pensionsplaner redovisas som avgiftsbestämda planer, vilket innebär att erlagd premie redovisas som kostnad i takt med att pensionen tjänas in.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas som en egen post i balansräkningen. En temporär skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla
temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den uppskjutna skattefordran realiseras eller när den uppskjutna skatteskulden regleras. Skattesatsen 20,6% har använts.

Eventualförpliktelser och avsättningar
En eventualförpliktelse redovisas i not när det finns:
– En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller
– En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när företaget har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av en inträffad händelse och det är sannolikt att utbetalningar kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är att det går att göra en tillfölitlig uppskattning av det belopp som ska utbetalas.

Uppskjuten skatt redovisas som en avsättning.

Intäkter
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodoräknas bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Hyresintäkterna för fastigheterna redovisas linjärt i enlighet med villkoren som anges i gällande hyresavtal.
Ränteintäkterna redovisas i takt med att de intjänas. Ränta redovisas som intäkt enligt den s.k. effektivräntemetoden.
Statliga bidrag redovisas när bolaget uppfyller de villkor som är förknippade med bidraget.

Koncernbidrag
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen.
Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.

Uppskattningar och bedömningar
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är främst värdering av förvaltningsfastigheter. Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet. Finns en indikation, beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det högsta av tillgångens verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.

STATISTIK

För dig som gillar siffror och diagram är detta en av våra absolut bästa sidor. Här är fakta om Vellingebostäders bestånd ur både ett historiskt och geografiskt perspektiv..

Vad söker du efter?

Skip to content