Agenda 2030

Läs upp sidans innehåll

Agenda 2030

Vad är Agenda 2030?

Agenda 2030 och de 17 globala målen togs fram av ledare för hela världen år 2015. Målen ska hjälpa oss till en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Vi ska alla nå målen till år 2030. Agenda 2030 är ett dokument som länderna frivilligt har skrivit under. Ansvaret för att nå målen ligger på regeringar i alla FN-länder. I Sverige arbetar hela regeringen med att nå Agenda 2030, men vi har alla i landet ett ansvar för att bidra till att nå dem.
Här kan du läsa mer om Agenda 2030

Våra prioriterade mål

Under 2022 har vi analyserat FN:s 17 globala hållbarhetsmål och prioriterat sex av dess som vi tror vi kan bidra som mest till en hållbar utveckling.   Det är nummer 7, 8, 11, 12, 13 och 15. Av dessa sex mål finns en tydlig koppling till våra hållbara verksamhetsmål. Varje mål har delmål och nedan har vi listat de vi lägger vårt fokus på.

globala målen logotyp
Utfall 2023
Delmål 7.3
Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet
Fastigheter förbrukar mkt energi och därför arbetar Vellingebostäder målstyrt med energieffektiviseringar. Vi har som mål att minska mängden köpt energi (gas och el) med 20% till år 2026. Vi har även som mål att införa vattenspar med snålspolande munstycken i så stor utsträckning som möjligt vid reparationer, renoveringar och vid större punktinsatser. Med en förväntad minskning av vattenförbrukningen med 3 % till år 2026.
Köpt el/gas:
2022: 10.401.643 kWh
2023: 9.946.742 kWh
Minskning: 4,37%

Vattenförbrukning
2022: 83924 m3
2023: 79052 m3
Minskning 5,8%
Delmål 8:8
Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare
Vellingebostäder ska erbjuda en värdeskapande arbetsplats, grundad på kollektivavtal, systematiskt arbetsmiljöarbete, friskvård, hälsovård, kontinuerliga medarbetarundersökningar och kompetensutveckling. Vårt mål är att bibehålla ett resultat på över 90% fram till år 2026.
2022: 92%
2023: 93%
Delmål 11:1
Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder
Vårt mål är att tillhandahålla attraktiva och funktionella bostäder och lokaler inom Vellinge kommun. Vårt mål är att bygga 75 hyreslägenheter fram till år 2030.
2023: 7 st
Delmål 12:5
Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.
Vellingebostäder ska aktivt påverka oss och våra hyresgäster till att minimera uppkomsten av avfall samt inspirera till återbruk. Vi ska bidra till att öka hyresgästernas avfallssortering med hjälp av att ta bort alla blandcontainrar, informera mer om sortering och införa underjordiska miljöstationer där det är möjligt. Internt kommer även Vellingebostäder att jobba för en bättre sortering efter våra entreprenörers och egna medarbetares arbeten.
Kampanj Minska ditt avfall via Sociala Medier, Nyhetsbrev, hemsida etc.

Infört UVS, 3 st.

Tagit bort blandcontainrar.

Tagit bort icke sorterade papperskorgar
Delmål 13:1
Stärka motståndskraften mot klimatrelaterade faror.
Vellingebostäder har en negativ klimatpåverkan till följd av utsläpp av växthusgaser från nyproduktion och förvaltning. Vid nyproduktion anlägger vi grönytor, sedumtak och där det är möjligt fördröjningsmagasin för dagvatten för att förebygga översvämning. I befintligt bestånd arbetar vi med att anlägga mer ängsgräs och uppföra insektshotell.
Anlagt grönytor och sedumtak: Fädriften i Falsterbo.

Uppfört insektshotell: 7 st.

Dagvattenbehållare: 1 st
Delmål 15:5
Minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald
Vellingebostäder ska aktivt bevara befintlig grönska och plantera sedumtak där det är möjligt. Vi förespråkar hållbara materialval. Vid nyproduktion strävar vi att använda certifieringar som BASTA, SundaHus, Miljöbyggnad eller Svanen.
Sunda Hus certifiering Fädriften Falsterbo.

Vad söker du efter?

Skip to content